Sopimusehdot

FINSAFE TURVAPALVELUT OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT

Finsafe Turvapalvelut Oy:n myymät turvatekniset laitteet ja järjestelmät ovat toiminnaltaan luotettavia ja ammattikäyttöön suunniteltuja.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, jotka on tilattu 14.6.2023 tai sen jälkeen.

1. MÄÄRITELMÄT

Näissä sopimusehdoissa tarkoitetaan

  1. Toimittajalla Finsafe Turvapalvelut Oy:tä (y-tunnus 2252951-1), Tuotantolinja 4 halli 1, 36220 Kangasala,
  2. Asiakkaalla sitä oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jolle Toimittaja tarjoaa Tuotteita,
  3. Tarjouksella Asiakkaalle kirjallisesti annettua selvitystä Asiakkaan tekemän suullisen tai kirjallisen tarjouspyynnön mukaisesti yksilöidystä Tuotteesta ja sen hinnasta,
  4. Tuotteella Tarjouksessa eriteltyjä palveluita, työsuoritteita ja teknisiä tuotteita toimituskuluineen,
  5. Tilausvahvistuksella Asiakkaalle toimitettua kirjallista vahvistusta hyväksytystä Tarjouksesta,
  6. Takuuajalla Tuotteelle näissä sopimusehdoissa kuvatun takuun kestoa Tuotteen hyväksytystä toimituksesta lukien.

2. TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET

2.1 Takuu

Toimittaja myöntää Tuotteelle kahden (2) vuoden takuun. Takuu on voimassa kiinteästi asennettujen tuotteiden osalta Tilausvahvistukseen kirjatussa asennuspaikassa. Siirrettävien tuotteiden osalta takuu on voimassa koko Suomessa.

2.2 Virhevastuu

Toimittaja on vastuussa Tuotteen virheestä siten kuin kauppalaissa (355/1987) erikseen säädetään.

2.3 Takuun voimassaolo

Takuun voimassaolo edellyttää, että Asiakas käsittelee, säilyttää ja käyttää Tuotetta siten, ettei se vahingoitu Asiakkaan toiminnan tai laiminlyönnin seurauksena.

2.4 Rajoituslauseke

Takuu ei kata ulkoisen tapahtuman tai tapaturman aiheuttamaa vikaantumista, kuten tietoverkon kautta tapahtuvan hyökkäyksen aiheuttamaa Tuotteen rikkoutumista tai Tuotteen käytön estymistä, eikä Tuotteen normaalista kulumisesta johtuvia vikoja. Takuu ei kata paristoja ja akkuja.

2.5 Toimitusaika

Tuote toimitetaan Asiakkaalle Tilausvahvistukseen kirjattuna ajankohtana. Toimittajalla on oikeus käyttää Tuotteen toimittamisessa ja käyttökuntoon saattamisessa sekä Tuotteen ylläpidossa alihankkijoita.

2.6 Viivästys

Toimittaja on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä Asiakkaalle samalla ilmoittaen viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimitusajankohdan.

2.7 Toimituksesta pidättäytyminen

Toimittaja ei ole velvollinen asentamaan Tuotetta tai muuten täyttämään toimeksiantoa ennen kuin Asiakas on todisteellisesti suorittanut näiden sopimusehtojen 3.3 kohdan mukaisen laskun.

2.8 Asennustyöt

Tuotteet asennetaan Tilausvahvistuksen mukaisesti kaapeloituna tai valmiiseen kaapelointiin asennettuna asennuspaikasta riippuen teline- tai tikastyönä. Milloin asennustyötä ei voida suorittaa työturvallisesti teline- tai tikastyönä, käytetään henkilönostinta. Valmiilla kaapeloinnilla tarkoitetaan sellaista oikein sijoitettua kaapelia, joka mahdollistaa Tuotteen asennuksen ilman kaapelointiin tehtäviä muutoksia. Asiakas vastaa Tuotteiden asennuksen ja käytön edellyttämien, sähköpätevyyttä vaativien asennustöiden teettämisestä omalla kustannuksellaan.

2.9 Työalueiden siivoaminen

Toimittaja siivoaa työstä aiheutuneen lian, roskat ja pölyn sekä pakkausmateriaalit työalueelta työsuoritteen valmistuttua.

2.10 Vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta

Toimittaja ei vastaa Tuotteen käytöstä tai Tuotteen puutteellisesta tai virheellisestä toiminnasta välittömästi tai välillisesti aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

2.11 Kolmannen osapuolen vaatimukset

Mikäli kolmas osapuoli esittää Toimittajalle Tuotteesta johtuvan tai siihen liittyvän vaatimuksen, Asiakas vapauttaa Toimittajan vastuusta ja hyvittää Toimittajalle kaikki sille kolmansien vaatimuksista aiheutuneet vahingot.

3. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

3.1 Urakkahinta

Urakkahinta on osapuolten kesken sovittu hinta, joka on kirjattu Tilausvahvistukseen. Urakkahinnassa erotellaan arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Toimittajan oikeudesta korvaukseen lisä- ja muutostöistä, näihin liittyvästä suunnittelutyöstä ja Asiakkaan oikeudesta vastaavaan hyvitykseen noudatetaan mitä näiden sopimusehtojen kohdassa 4 on kirjattu.

3.2 Maksuaika

Laskujen maksuaika on 14 päivää netto, mistä voidaan poiketa erikseen sovittaessa. Erääntyneelle laskulle peritään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Erääntyneen laskun johdosta lähetettävään maksumuistutukseen lisätään muistutuskulut. Tekniset tuotteet laskutetaan tilauksen yhteydessä. Mikäli toimitus ajoittuu useamman kuin yhden kalenteriviikon ajalle, on Toimittajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta osamaksuja valmistuneita työsuorituksia vastaavasti.

3.3 Toimituksesta pidättäytyminen

Mikäli urakkahintaa tai sen osaa ei makseta määräaikaan mennessä tai Asiakkaan ilmoituksella tai muutoin on ilmeistä, että Asiakkaan maksusuoritus oleellisesti viivästyy, on Toimittajalla oikeus pidättäytyä jatkotoimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai niistä on annettu hyväksyttävä vakuus.

3.4 Henkilönostin

Asiakas osoittaa Toimittajan käyttöön henkilönostimen sellaisten töiden suorittamiseksi, joita ei ole mahdollista suorittaa Toimittajan tulkitsemalla tavalla työturvallisesti tikas- tai telinetyönä. Toimittaja voi hankkia työkohteelle henkilönostimen erillisellä kustannuksella.

3.5 Tuotteen tarkastaminen

Asiakas on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa Tuotteen ja reklamoimaan Toimittajalle havaitsemistaan virheistä ja puutteista ennen toimituksen hyväksymistä.

3.6 Liittymät ja yhteydet

Jotkin Tuotteen ominaisuudet voivat vaatia toimiakseen matkapuhelin- tai internetyhteyttä. Asiakas vastaa kaikkien liittymien ja yhteyksien hankkimisesta ja niiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista sekä liittymien ja yhteyksien soveltuvuudesta käyttötarkoituksiinsa.

3.7 Oheislaitteet

Asiakas vastaa Tuotteen hallintaan käytettävien oheislaitteidensa, kuten puhelimien, tietokoneiden ja niihin rinnastettavien laitteiden yhteensopivuudesta hallintaohjelmistojen kanssa.

3.8 Ilmoitusvelvollisuus

Takuuaikana Asiakkaan on ilmoitettava Tuotteen virheestä Toimittajalle viivytyksettä virheen havaitsemisen jälkeen tai kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Ilmoituksen viivästyessä Asiakkaan katsotaan luopuneen vaatimuksistaan Toimittajaa kohtaan.

3.9 Asiakasta velvoittavan lainsäädännön noudattaminen

Asiakas on yksin vastuussa Tuotteen käyttämisen lainmukaisuudesta, Tuotteen käyttöön liittyvien dokumenttien laatimisesta ja ylläpidosta, kulloinkin voimassa olevien lakien edellyttämien viranomaisilmoitusten tekemisestä, viranomaislupien hankkimisesta ja muista näihin rinnastettavista velvoitteistaan. Tuotteen käyttäminen lainvastaisesti ja edellä mainittujen velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudellisiin ja hallinnollisiin seuraamuksiin.

4. SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET

4.1 Lisä- ja muutostyöt

Toimittaja laatii Asiakkaan esittämistä lisä- ja muutostöistä kirjallisen Tarjouksen tai antaa kustannuksista arvion, jonka Asiakas sitoutuu käsittelemään viivytyksettä. Mikäli lisä- tai muutostyön suorittaminen on työn sujuvuuden tai Tuotteen toiminnan vuoksi perusteltua, voi Toimittaja ryhtyä kustannuksiltaan vähäiseen työhön myös Asiakasta ennalta kuulematta. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle tällaiseen työhön ryhtymisestä ilman aiheetonta viivästystä, sekä antamaan Asiakkaalle arvion työn vaikutuksesta urakkahintaan. Toimittaja on oikeutettu saamaan urakkahintaan ja -aikaan muutosta vastaava lisäys. Asiakas on vastaavasti oikeutettu urakkahinnan hyvitykseen kustannusten vähentyessä. Mikäli kustannusten vähentyminen on seurausta Toimittajan tekemästä innovaatiosta, voidaan hyvitystä alentaa sopijapuolten sopimalla määrällä.

4.2 Lisä- ja muutostöiden suunnittelu

Toimittaja on oikeutettu korvaukseen lisä- ja muutostöiden edellyttämästä suunnittelutyöstä. Toimittajalla on oikeus suunnittelutyöstä johtuvien kustannusten korvaukseen myös siinä tilanteessa, ettei Asiakas hyväksy lisä- ja muutostöistä laadittua tarjousta. Suunnittelutyön korvausta ei veloiteta sellaisista töistä, joihin Toimittaja on ryhtynyt omasta aloitteestaan ja Asiakasta kuulematta.

5. PERUUTUSOIKEUS

5.1 Asiakkaan oikeus peruuttaa tilaus

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta (kauppalaki 334/1987). Edellä sanotun estämättä kuluttajansuojalain (38/1978) tarkoittamalla kuluttaja–asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus niin kuin kuluttajansuojalaissa erikseen säädetään. Milloin kuluttaja-asiakas peruuttaa tilauksensa ennen Tuotteen toimittamista, peritään Asiakkaalta 3.2 kohdan mukaisten teknisten tuotteiden toimituskulut sekä 30 % teknisten tuotteiden loppusummasta.

5.2 Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeuden rajoittaminen

Asiakas ei saa purkaa sopimusta, mikäli sopimuksen kohteena oleva Tuote on hankittava tai valmistettava erityisesti Asiakasta varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti eikä Toimittaja voi ilman huomattavaa tappiota käyttää niitä hyväkseen muulla tavoin, ellei toimitus ole viivästynyt Tilausvahvistuksessa ilmoitetusta yli kuuttakymmentä (60) päivää. Milloin Asiakkaan oikeutta purkaa kauppa on rajoitettu, on Toimittaja velvollinen ilmaisemaan rajoitteesta Tarjouksessaan. Jos Toimittaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on Asiakkaalla oikeus purkaa toimeksianto kuten kuluttajansuojalaissa (38/1978) erikseen säädetään.

6. KAUPAN PURKAMINEN

6.1 Asiakkaan oikeus purkaa kauppa

Asiakkaalla on oikeus purkaa toimeksianto, mikäli a. tilauksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota Asiakas ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa, tai b. Tuotteen toimitus muusta kuin näiden toimitusehtojen 6.7 kohdassa mainitusta Asiakkaasta riippumattomasta syystä oleellisesti viivästyy aiheuttaen Asiakkaalle kohtuutonta haittaa, eikä Toimittaja ole ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin Tuotteen toimittamiseksi Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa, tai c. toimitettu Tuote olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä Toimittaja kirjallisesta huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa ryhdy korjaamaan poikkeamaa tai toimita Asiakkaalle korvaavaa Tuotetta poikkeavan Tuotteen tilalle.

6.2 Maksusuoritusten palauttaminen

Asiakkaan käyttäessä oikeuttaan purkaa toimeksianto Toimittaja sitoutuu palauttamaan Asiakkaan jo maksamat Tuotteeseen kohdistuvat maksusuoritteet täysimääräisinä ilman tarpeetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kirjallisen peruutusilmoituksen vastaanottamisesta. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle muita toimeksiannon purkamisesta mahdollisesti jo aiheutuneita tai aiheutuvia kuluja, ennakkoja, vahinkoja ja muitakaan kustannuksia.

6.3 Toimittajan oikeus purkaa kauppa

Mikäli Tuotteen tai sen osan maksu tai maksuerä Toimittajasta riippumattomista syistä oleellisesti viivästyy tai jos Asiakkaan ilmoituksella tai muuten on ilmeistä, että Asiakkaan maksusuoritus tulee oleellisesti viivästymään, on Toimittajalla oikeus purkaa toimeksianto ja viivästyksen jatkuessa ottaa Tuote haltuunsa. Jos Asiakas ei myötävaikuta kaupantekoon sovitulla tai muuten kohtuuden edellyttämällä tavalla, on Toimittajalla oikeus purkaa toimeksianto ja ottaa Tuote haltuunsa.

6.4 Toimittajan ilmoitusvelvollisuus

Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle kirjallisesti ja ilman tarpeetonta viivästystä käyttäessään oikeuttaan toimeksiannon purkamiseen.

6.5 Virheettömän tuotteen palauttaminen

Virheettömällä Tuotteella ei ole palautusoikeutta.

6.6 Kustannusten korvaaminen

Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle toimeksiannon purkamisesta mahdollisesti jo aiheutuneita tai aiheutuvia kuluja, ennakkoja, vahinkoja ja muitakaan kustannuksia.

6.7 Ylivoimainen este

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään toimeksiantoa, mikäli luonnonilmiö, tulipalo, konevaurio, lakko, sota, kauppasaarto, viranomaisen toimi, yleisen liikenteen keskeytyminen tai muu näihin rinnastettava syy estää Tuotteen tai sen osan toimittamisen. Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään toimeksiantoa, mikäli toimeksiannon täyttäminen edellyttäisi Toimittajalta kohtuuttomia uhrauksia Asiakkaalle koituvaan etuun nähden.

7. SALASSAPITO

7.1 Viestinnän luottamuksellisuus

Kaikki Asiakkaan ja Toimittajan välinen yhteydenpito on salaista ja luottamuksellista. Asiakas ei saa ilman Toimittajan kirjallista lupaa ilmaista kolmannelle osapuolelle tai hyödyntää omaksi edukseen suullisessa tai kirjallisessa yhteydenpidossa hänelle ilmaistuja luottamuksellisia tai muita tietoja. Asiakas ei saa ilmaista kolmansille sellaisia luottamuksellisia tai muita tietoja, jotka voivat vahingoittaa tai haitata Toimittajan liiketoimintaa tai aiheuttaa vahinkoa tai haittaa Toimittajan palveluksessa työskentelevälle henkilöstölle.

7.2 Toimittajan oikeus ilmaista tietoja

Toimittajalla on oikeus salassapitolausekkeen estämättä ilmaista Asiakkaalta saamiaan salaisia ja luottamuksellisia tietoja niiltä osin kuin niiden ilmaisu on perusteltua Tuotteen toimittamiseksi tai käyttökuntoon saattamiseksi, tai mikäli tietoja vaatii tai määrää luovutettavaksi tuomioistuin tai hallinto- tai muu viranomainen.

7.3 Sopimussakko

Salassapitolauseketta rikkova Asiakas on velvollinen korvaamaan Toimittajalle sopimussakkona kaksi (2) kertaa Tarjouksen tai Tilausvahvistuksen loppusummaa vastaavan summan, kuitenkin vähintään kolmetuhatta (3000) euroa.

8. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Tuote on Toimittajan omaisuutta, kunnes Asiakas on todisteellisesti maksanut Tuotteen koko urakkahinnan Toimittajan osoittamalle pankkitilille.

9. EHDOISTA POIKKEAMINEN

Mikäli sopimuksen eri osat ovat ristiriidassa keskenään, tämän sopimuksen muodostavat asiakirjat noudattavat seuraavaa etusijajärjestystä: (i) Tilausvahvistus; (ii) erityiset sopimusehdot; (iii) yleiset sopimusehdot.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Asiakkaan ja Toimittajan väliset riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Milloin erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yksijäsenisessä välimiesoikeudessa. Edellä sanotun sitä estämättä on Toimittajalla oikeus nostaa sopimukseen perustuvaa saatavaansa koskeva kanne kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

11. KULUTTAJA-ASIAKKAIDEN ERITYISET OIKEUDET

11.1 Ehtojen soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan myös kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetun kuluttajan ja Toimittajan väliseen kanssakäymiseen. Kuluttaja-asiakkaalla on hänelle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvat oikeudet, joita nämä sopimusehdot eivät rajoita.

11.2 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on oikeus saattaa tavaran virhettä ja takuuehtoja koskeva riita kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Jos kuluttaja-asiakas vie riidan tuomioistuimeen, se käsitellään kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa